Privacybeleid

Rensink Beheer B.V. vindt de bescherming van persoonsgegevens heel belangrijk. Lees hier hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.

Definities

a. Privacybeleid: dit privacybeleid;
b. Gebruiker: iedere gebruiker van de Website;
c. Verantwoordelijke: Rensink Beheer B.V., gevestigd te Deventer, e-mailadres: info@rensinkbv.nl
d. Website: de website onder www.rensinkbv.nl

1.  Algemeen
1.1. In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe Rensink Beheer B.V. de persoonsgegevens van haar Gebruikers in algemene zin verwerkt.
1.2. De persoonsgegevens die door Rensink Beheer B.V. worden verwerkt zijn onder andere:
– Voornaam
– Achternaam
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– En andere persoonsgegevens die door de Gebruiker schriftelijk worden verstrekt aan Rensink Beheer B.V.

2. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens
2.1. Rensink Beheer B.V. verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de Gebruiker deze persoonsgegevens via de Website aan Rensink Beheer B.V. heeft doorgegeven, bijvoorbeeld door contact op te nemen met Rensink Beheer B.V. of doordat de Gebruiker zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
2.2. Rensink Beheer B.V. gebruikt deze persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan Rensink Beheer B.V. heeft verstrekt. Dit kan zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij betrokkene partij is.

2.3. Daarnaast kan Rensink Beheer B.V. de persoonsgegevens gebruiken om haar Gebruikers op de hoogte te stellen van diensten van Rensink Beheer B.V. die interessant voor de desbetreffende Gebruiker zouden kunnen zijn. Indien de Gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij zich via de opt-out mogelijkheid in de nieuwsbrief uitschrijven of contact opnemen met Rensink Beheer B.V.

3. Minderjarigen
3.1. In sommige gevallen vraagt Rensink Beheer B.V. expliciet om toestemming om bepaalde persoonsgegevens te kunnen gebruiken. Als de Gebruiker jonger is dan 16 jaar, heeft de Gebruiker in die gevallen de toestemming van zijn of haar ouder of voogd nodig om de persoonsgegevens te verstrekken aan Rensink Beheer B.V.  De ouder of voogd kan in dat geval ook altijd de aan Rensink Beheer B.V. verstrekte gegevens aanpassen of verwijderen.

4. Doorgifte aan derden
4.1. Rensink Beheer B.V. zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:
4.1.1. De doorgifte geschiedt aan een door Rensink Beheer B.V. voor de in dit Privacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker; of
4.1.2. Rensink Beheer B.V. op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

5. Doorverwijzingen
5.1 Deze website kan doorverwijzingen bevatten naar websites van derden, bijvoorbeeld in de vorm van een hyperlink, banner of button. Rensink Beheer B.V. is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

6. Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens
6.1. De Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, verplaatsing en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming
6.2. Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over dit Privacybeleid kan de Gebruiker zich wenden tot: (Rensink Beheer B.V., mevrouw Pusceddu-Smoes, info@rensinkbv.nl)
6.3. Rensink Beheer B.V. zal zich inspannen om binnen 4 weken te reageren op een verzoek van een Gebruiker tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, verplaatsing en afscherming van de persoonsgegevens die betrekking hebben op de Gebruiker. Hieraan kunnen kosten verbonden zijn voor Gebruiker. Alvorens gehoor te geven aan een verzoek als bedoeld in dit artikel, zal Rensink Beheer B.V. gebruiker over deze kosten informeren.
6.4 Een weigering om aan het in lid 1 van dit artikel vermelde verzoek te voldoen zal met redenen worden omkleed.
6.5. Gebruikers kunnen zich afmelden van de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan info@rensinkbv.nl

Bewaartermijn
7.1. Rensink Beheer B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt, tenzij Rensink Beheer B.V. op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Beveiliging
8.1. Rensink Beheer B.V. heeft juridische, technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

9. Wijzigingen in het Privacybeleid
9.1. Rensink Beheer B.V. behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Rensink Beheer B.V. adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige Privacybeleid is bijgewerkt op 1 april 2018.

10. Toepasselijk recht
10.1 Op eventuele geschillen die voortvloeien uit dit Privacybeleid is Nederlands recht van toepassing.